Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện định hướng đến năm 2030

Cùng điểm lại những nhiệm vụ, giải pháp và kinh phí thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

 1. Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền
 2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật
 3. Hoàn thiện và phát triển hạ tầng số của ngành thư viện
 4. Phát triển dữ liệu số ngành thư viện
 5. Xây dựng và phát triển nền tảng số
 6. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng
 7. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện

KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư, tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trong đó:

 1. Ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách, trong đó tăng cường lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đã được phê duyệt. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động bố trí kinh phí để triển khai.
 2. Huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư, tài trợ kinh phí để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện.
 3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác

Xem chi tiết quyết định chương trình chuyển đổi số ngành thư viện: (Click xem)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *